افتخارات المپياد 94-93

 

  

افتخارات پژوهشي 94-93

 

 

 

افتخارات فرهنگي - ورزشي  94-93

 

 

  

 

 

 

آدرس : مشهد، بلوار معلم، معلم71، شهیدستاری 13، مجتمع آموزشی بعثت، واحد دبیرستان
تلفن : 38688881-0511
دورنگار : 5-38662093-0511 داخلی 225
رايانامه : besat.hs@gmail.com